งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี

กับ HISO CARRENT รถเช่าเชียงใหม่

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี กับ HISO CARRENT รถเช่าเชียงใหม่

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร  อาหาร สุขภาพ

Hiso Carrent รถเช่าเชียงใหม่

      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านการเกษตร และมีประวัติยาวนานกว่า 90 ปี ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้านการเกษตรรับใช้ประเทศ มาเป็นเวลาช้านาน และได้สั่งสม องค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถจานวนมาก อีกทั้งยังมีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตด้านการเกษตร เพื่อรองรับ นโยบายของประเทศในการเป็นครัวของโลก และนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) จึงได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” คือการให้ความสาคัญกับการเกษตรเป็นพื้นฐานในการพัฒนา รักษาธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดถือความดีงามเป็นพื้นฐาน และการก้าวทันและรู้ทันการ เปลี่ยนแปลง

      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นความสาคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชน อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง และโดยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ ดาเนินการให้การศึกษา วิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชน ทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลา 90 ปี มีศักยภาพและมีผลงานทางวิชาการด้วยดีตลอดมา การที่ สถาบันการศึกษาจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมให้ดียิ่งขึ้นนั้น มีความจาเป็น อย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ แก่คนไทย ให้เกิดความรู้และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ด้วยตัวเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยคานึงว่าบุคคลเหล่านี้เป็นทรัพยากรอันทรงค่ายิ่งของประเทศไทย

      ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงกาหนดจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม 2566 – ธันวาคม 2567 เพื่อเพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี เพื่อ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวันเกษตรแม่โจ้ครบรอบ 90 ปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดง ศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตร ที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University)
3. เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายใน การบูรณาการร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติโดยเน้นด้าน การเกษตร
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และการ ปฏิบัติงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวันเกษตรแม่โจ้ครบรอบ 90 ปี

ไฮไลท์กิจกรรมภายในงาน

การจำหน่ายต้นไม้ ผลผลิตทางการเกษตร และอาหาร

 • การจำหน่ายพันธุ์ไม้ พืชและสัตว์
 • ผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตร
 • สินค้า OTOP ของดี 77 จังหวัด
 • การจำหน่ายอาหาร Food Truck
 • สวนสนุกสำหรับเด็ก

การจัดแสดงและการประกวดพืชและสัตว์

 • การจัดแสดงและการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับกระถาง กระบองเพชร โป๊ยเซียน บอนสี บอนไทร ชวนชมยักษ์ สับปะรดสี ไม้อวบน้ำ
 • การจัดแสดงและการประกวดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม
 • การจัดแสดงและการประกวดปลาสวยงาม
 • การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่ต่อ ไก่ตั้ง ไก่แจ้สวยงาม

แปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การเกษตร

พื้นที่สานักฟาร์มมหาวิทยาลัย

 • Organic city farm + Smart Farm
 • เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมกับหมู่บ้านโปง

พื้นที่มหาวิทยาลัย

 • นิทรรศการผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
 • แปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การเกษตร Organic City Farm & Smart Farm
 • แปลงไม้ดอกไม้ประดับ, แปลงพืชผัก, ไม้ผล, พืชไร่, เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ

การแสดงภาคบันเทิงและศิลปวัฒนธรรม

 • ศิลปินล้านนา นิตย์ เทอดไท ชัยนิยม วันที่ 16 ธ.ค.
 • การแสดงจากม.แม่โจ้-แพร่, วงดนตรีรร.ยุพราชวิทยาลัย วันที่ 17 ธ.ค.
 • ศิลปินรับเชิญ พี สะเดิด, การแสดงจาก ม.แม่โจ้-ชุมพร วันที่ 18 ธ.ค.
 • วงดนตรีเลมอนแบนด์, วงดนตรีโปงลางแม่โจ้ วันที่ 19 ธ.ค.
 • การประกวดรำวงย้อนยุค, การแสดงวงดนตรี เดอะสะล้อ (ครูแอ๊ด ภาณุทัต) วันที่ 20 ธ.ค.
 • วงดนตรีเดอะเพอะ, วงดนตรีก้าวก่าย, ศิลปินรับเชิญ NEW COUNTRY วันที่ 21 ธ.ค.
 • วงดนตรี THE COWBOY MAEJO, วงดนตรีสันทรายแบนด์ วันที่ 22 ธ.ค.
 • การประกวดแขับร้องไทยลูกทุ่ง ม.ปลาย, วงดนตรีลูกทุ่งแม่โจ้แบนด์ และวงดนตรี MANDALEY วันที่ 24 ธ.ค.
งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี กับ HISO CARRENT รถเช่าเชียงใหม่

สนใจหารถเช่าเชียงใหม่ เพื่อเที่ยวงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี

รถเช่าเชียงใหม่ Hiso Carrent ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

🚗 รับส่งทั่วเชียงใหม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของเชียงใหม่ เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
🚗 เช่าแบบรายวัน / รายอาทิตย์ ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นที่หลักร้อย
🚗 รายอาทิตย์เรามีราคาพิเศษ
🚗 มีค่าประกันเริ่มต้น 3,000 บาท และจะคืนเงินประกันในวันที่ส่งมอบรถคืน
 มีประกันชั้น 1 ทุกคัน
เช่า 3 วันขึ้นไปพร้อมลดราคาให้ 
🚗 รถใหม่ สะอาด เราไปก่อนเวลา สภาพดี มีประกันชั้น 1
ชำระเป็นเงินสด โอนผ่านธนาคาร และสกุลเงินดิจิตอล
จองรถเริ่มต้นเพียง 500 บาทเท่านั้น !
สนใจจอง หรือ สอบถามเพิ่มเติม
เว็บร้าน https://hisocarrent.com/
ไลน์ร้าน https://line.me/R/ti/p/@792vubqy
หรือเร่งด่วน โทร 0988361666 หรือ 0889874624

รถเช่าเชียงใหม่ Hiso Carrent